Στην ορεινή Αρκαδία, σε υψόμετρο 1.367 μ. βρίσκεται ο οικισμός Μαγουλιανά που είναι ο υψηλότερος κατοικημένος οικισμός της Πελοποννήσου. Οι κατεπείγουσες ανάγκες στον οικισμό αφορούν στην πυροπροστασία της περιοχής και σε κάλυψη αναγκών ύδρευσης. Για την αντιμετώπιση του προβλήματος και την υλοποίηση του προγράμματος χρειάζεται άμεσος σχεδιασμός για την εξασφάλιση υδροδότησης.

Το έργο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της από 30-5-2013 τριμερούς Προγραμματικής Σύμβασης του Άρθρου 100 του Ν.3852/10 μεταξύ α) της Περιφέρειας Πελοποννήσου, β) του Δήμου Γορτυνίας και γ) της Ανώνυμης Αναπτυξιακής Εταιρείας Ο.Τ.Α. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Α.Ε., για την Υλοποίηση της Πρότασης της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας: Ύδρευση – Πυροπροστασία Οικισμού ΠΑΝ Τ.Κ. Μαγούλιανων.

Το αντικείμενο της εν λόγω μελέτης αφορά στην εγκατάσταση δεξαμενής συγκέντρωσης υδάτων σε γήπεδο που βρίσκεται στον ορεινό όγκο του Μαινάλου, στη θέση «Αετοφωλιά», εκτός οικισμού και εντός δασικής έκτασης. Οι εργασίες προβλέπουν τη διαμόρφωση χώρου εντός δασικής ζώνης και έκτασης 1,9 στρ., προκειμένου να τοποθετηθεί δεξαμενή συγκέντρωσης υδάτων διαμέτρου 10 μ. και ύψους 3 μ. εδρασμένη σε τσιμεντένια επιφάνεια 200 τ.μ.. Πιο συγκεκριμένα η διαμόρφωση του χώρου περιλαμβάνει τον καθαρισμό της έκτασης, προκειμένου να είναι δυνατή η μετακίνηση των υλικών και η εγκατάσταση του εξοπλισμού ύδρευσης εντός του γηπέδου.

Ειδικότερα, περιλαμβάνονται οι παρακάτω ενέργειες:

  1. Εγκατάσταση δεξαμενής συγκέντρωσης υδάτων στη θέση «Αετοφωλιά» Μαινάλου.
  2. Τοποθέτηση αγωγού από την νομίμως υφιστάμενη γεώτρηση στη θέση «Παλαιολόγος» σε δεξαμενή που θα τοποθετηθεί στη θέση «Αετοφωλιά» του όρους Μαινάλου.
  3. Τοποθέτηση αγωγού από τη δεξαμενή που θα εγκατασταθεί στη θέση «Αετοφωλιά» του όρους Μαινάλου σε σημείο σύνδεσης με το υφιστάμενο δίκτυο ύδρευσης του οικισμού «Παν».

Για την υλοποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης πραγματοποιήθηκαν τα κάτωθι:

  • Εκπόνηση έκθεσης σκοπιμότητας για τον προσδιορισμό των αναγκαίων διαδικασιών, αδειοδοτήσεων κ.λπ.
  • Αναζήτηση Υπάρχοντος υλικού (εκθέσεις, μελέτες και αδειοδοτήσεις).
  • Επιτόπια αυτοψία της περιοχής μελέτης
  • Συγκέντρωση τοπογραφικών στοιχείων
  • Συγκέντρωση στοιχείων Υδραυλικής μελέτης. Εκπόνηση τεχνικής έκθεσης με τα αποτελέσματα επεξεργασίας των δεδομένων.
  • Συγκέντρωση στοιχείων Ηλεκτρομηχανολογικής μελέτης. Εκπόνηση τεχνικής έκθεσης με τα αποτελέσματα επεξεργασίας των δεδομένων.
  • Συγκέντρωση στοιχείων Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. Εκπόνηση τεχνικής έκθεσης με τα αποτελέσματα επεξεργασίας των δεδομένων.

Leave a Reply