Το έργο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της από 30-5-2013 διμερούς Προγραμματικής Σύμβασης του Άρθρου 100 του Ν.3852/10 μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου και της Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρείας Ο.Τ.Α. Πελοπόννησος Α.Ε., για την Υλοποίηση της Πρότασης της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας: «Υπηρεσίες Συμβούλου για την Ηλεκτροδότηση γεωργικών εκτάσεων σε περιοχές των ποταμών Λάδωνα – Αλφειού».

Για την υλοποίηση του ως άνω έργου απαιτήθηκε o συντονισμός των ενεργειών και των διαδικασιών και η εκπόνηση των μελετών από την αρμόδια Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας καθώς και η υποστήριξη για την συλλογή των απαιτούμενων στοιχείων ολοκλήρωσης των μελετών και αδειοδοτήσεων για την ηλεκτροδότηση της περιοχής.

Πιο συγκεκριμένα,  πραγματοποιήθηκαν οι παρακάτω ενέργειες

 • Αναγνώριση περιοχής
 • Επιτόπια καταγραφή αγροτεμαχίων
 • Δημιουργία ψηφιακού υπόβαθρου της περιοχής και των ιδιοκτησιών
 • Ψηφιακή απεικόνιση των αγροτεμαχίων μετά από επιτόπια τοπογραφική αποτύπωση
 • Επικοινωνία με ιδιοκτήτες για διερεύνηση των ιδιοκτησιακών
 • Συνάντηση με ιδιοκτήτες και τοπικούς φορείς για την επιβεβαίωση ορθότητας του ψηφιακού υποβάθρου
 • Καθορισμός δικαιολογητικών
 • Επιτόπια συλλογή απαραίτητων δικαιολογητικών για την σύνταξη αιτήσεων-φακέλων άδειας χρήσης νερού
 • Συγκέντρωση και αρχειοθέτηση δικαιολογητικών
 • Υπολογισμός των στρεμμάτων προς άρδευση
 • Υπολογισμός ετήσιου απολήψιμου όγκου νερού
 • Εκπόνηση Τοπογραφικής Μελέτης
 • Εκπόνηση Γεωργικής μελέτης
 • Εκπόνηση Περιβαλλοντικής Μελέτης

Leave a Reply