Η Πελοπόννησος Α.Ε. διαθέτει Τεχνική Υπηρεσία με κατάλληλα καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό με σημαντική εμπειρία σε τεχνικά θέματα συγχρηματοδοτούμενων έργων (Ε.Ε.) αλλά και τοπικού και περιφερειακού ενδιαφέροντος.

Πιο συγκεκριμένα:

Διαθέτει όλη την απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή, εργαλεία μηχανογράφησης, εξειδικευμένο hardware/software και ειδικό εξοπλισμό πεδίου. Παρέχει υπηρεσίες τεχνικής συμβουλευτικής υποστήριξης σε ένα ευρύ φάσμα ενεργειών τόσο σε επίπεδο εξ’ αρχής υλοποίησης αντικειμένων όσο και σε επίπεδο διεκπεραίωσης υπαρχουσών δράσεων και συγκεκριμένα στα κάτωθι :

 • Ωρίμανση έργων (αδειοδοτήσεις, πληρότητα φακέλων κ.λπ.)
 • Σύνταξη φακέλου έργου για δημοπράτηση μελέτης
 • Σύνταξη αναγκαίων μελετών
 • Σύνταξη Τεχνικών Δελτίων Έργων (Τ.Δ.Ε.)
 • Σύνταξη εκθέσεων κατάστασης ωριμότητας των έργων
 • Επικαιροποίηση προϋπολογισμών
 • Προώθηση και συντονισμό των αναγκαίων διαδικασιών αδειοδοτήσεων και εγκρίσεων από αρμόδιες Υπηρεσίες
 • Παρακολούθηση έργων μέσω αυτοψιών, μετρήσεων, επεξεργασία και επαληθεύσεων των σχετικών δεδομένων σε τακτικά διαστήματα
 • Εξέταση στρατηγικών λύσεων
 • Σύνταξη διαγραμμάτων/πινάκων πορείας υλοποίησης έργων
 • Οργάνωση Φακέλων Έργων
 • Σύνταξη Τεχνικών Δελτίων Παρακολούθησης Προόδου Πράξης
 • Σύνταξη Τεχνικών Δελτίων Παρακολούθησης Προόδου των Υποέργων

Μέχρι σήμερα η Πελοπόννησος Α.Ε. έχει παράσχει υπηρεσίες τεχνικής συμβουλευτικής υποστήριξης σε ποικίλα έργα και συγκεκριμένα σε: