Στα προγράμματα κυριαρχούν οι έννοιες «από κάτω προς τα πάνω προσέγγιση» και «εταιρικότητα», στα οποία η Εταιρεία «Πελοπόννησος Α.Ε. – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.» παίζει σημαντικό ρόλο. Αυτό προκύπτει από τις νέες αρμοδιότητες που δίνει στις Αναπτυξιακές Εταιρείες ο νέος Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας (Ν.3463/2006). Σκοπός λοιπόν, είναι η εταιρεία να λειτουργήσει με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια συνδυάζοντας κατάλληλα οικονομικούς πόρους και ανθρώπινο δυναμικό  με διαφάνεια και αποτελεσματικότητα, με στόχο την δημιουργία ενός σύγχρονου, εξειδικευμένου και οικονομικά αυτοδύναμου φορέα περιφερειακής εμβέλειας. Η Εταιρεία στοχεύει να αποτελέσει κεντρική δομή επιχειρηματικότητας και επιστημονικός  μηχανισμός μιας ολοκληρωμένης τοπικής και περιφερειακή ανάπτυξης.

Οι Επιχειρησιακοί Στόχοι (στρατηγική ανάπτυξης) της Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρείας Ο.Τ.Α. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ καθορίζονται ως εξής:

 • Σχεδιασμός και εφαρμογή προγραμμάτων και πρωτοβουλιών που καλύπτουν τις ιδιαίτερες ανάγκες της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
 • Σύνταξη μελετών και επιχειρησιακών σχεδίων που έχουν ως σκοπό την δημιουργία ενός μοντέλου ολοκληρωμένης και βιώσιμης  ανάπτυξης στην Περιφέρειας Πελοποννήσου, σε όλους του τομείς οικονομικής δραστηριότητας (αγροτικός, κοινωνικός τομέας, μεταποίηση – εμπορία αγροτικών προϊόντων κλπ.
 • Διεξαγωγή ερευνών που θα συμβάλλουν στην αναβάθμιση και βελτίωση των υπαρχόντων υποδομών και πόρων της Περιφέρειας (τουρισμός, φυσικοί πόροι, αγροτική και πολιτιστική κληρονομιά κλπ.).
 • Ορθολογική διαχείριση και αξιοποίηση των πόρων που εγκρίνονται για υλοποίηση έργων / δράσεων,  με κύριο σκοπό την κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη της Περιφέρειας.
 • Δημιουργία και λειτουργία γραφείου υποστήριξης – πληροφόρησης, ώστε να παρέχεται η απαιτούμενη στήριξη στον πληθυσμό ή σε δυνητικούς επενδυτές για όλες τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται για οικονομικές ενισχύσεις στην Περιφέρεια.
 • Συνεχής βελτίωση και αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τον πληθυσμό, τους ΟΤΑ και λοιπούς φορείς της Περιφέρειας Πελοποννήσου – Ποιότητα διαδικασιών σε όλα τα στάδια υλοποίησης των δραστηριοτήτων που κάθε φορά αναλαμβάνει.
 • Ανάπτυξη διατοπικών, διαπεριφερειακών και διακρατικών  συνεργασιών – Δικτύωση/ ανταλλαγή εμπειριών και επιτυχημένων πρακτικών αναπτυξιακών προγραμμάτων.
 • Εξειδίκευση και συνεχή βελτίωση του ανθρώπινου δυναμικού της, για μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και επίτευξη επιμέρους στόχων.
 • Επιχειρησιακός εκσυγχρονισμός με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια διοίκησης.
 • Ανάπτυξη  υγιών  σχέσεων συνεργασίας με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και «πελάτες της».
 • Ανάπτυξη και εφαρμογή ολοκληρωμένου δικτύου επικοινωνίας και πληροφόρησης, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό περιβάλλον της.

Leave a Reply