Δεδομένου, ότι στα προγράμματα της 4ης Προγραμματικής Περιόδου κυριαρχούν οι έννοιες «από κάτω προς τα πάνω προσέγγιση» και «εταιρικότητα», η εταιρεία «Πελοπόννησος Α.Ε. – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.» έχει ρόλο.  Αυτό προκύπτει από τις νέες αρμοδιότητες που δίνει στις Αναπτυξιακές Εταιρείες ο νέος Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας (Ν.3463/2006).  Σκοπός λοιπόν,  είναι η εταιρεία να λειτουργήσει με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια συνδυάζοντας κατάλληλα οικονομικούς πόρους και ανθρώπινο δυναμικό  με διαφάνεια και αποτελεσματικότητα, με στόχο την δημιουργία ενός σύγχρονου, εξειδικευμένου και οικονομικά αυτοδύναμου φορέα περιφερειακής εμβέλειας.  Η εταιρεία στοχεύει να αποτελέσει κεντρική δομή επιχειρηματικότητας και επιστημονικός  μηχανισμός μιας ολοκληρωμένης τοπικής και περιφερειακή ανάπτυξης.

Οι Επιχειρησιακοί Στόχοι (στρατηγική ανάπτυξης) της Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρείας Ο.Τ.Α. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ καθορίζονται ως εξής:

 • Σχεδιασμός και εφαρμογή προγραμμάτων και πρωτοβουλιών που καλύπτουν τις ιδιαίτερες ανάγκες της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
 • Σύνταξη μελετών και επιχειρησιακών σχεδίων που έχουν ως σκοπό την δημιουργία ενός μοντέλου ολοκληρωμένης και βιώσιμης  ανάπτυξης στην Περιφέρειας Πελοποννήσου, σε όλους του τομείς οικονομικής δραστηριότητας (αγροτικός, κοινωνικός τομέας, μεταποίηση – εμπορία αγροτικών προϊόντων κλπ.
 • Διεξαγωγή ερευνών που θα συμβάλλουν στην αναβάθμιση και βελτίωση των υπαρχόντων υποδομών και πόρων της Περιφέρειας  (τουρισμός, φυσικοί πόροι, αγροτική και πολιτιστική κληρονομιά κλπ.).
 • Ορθολογική διαχείριση και αξιοποίηση των πόρων που εγκρίνονται για υλοποίηση έργων / δράσεων,  με κύριο σκοπό την κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη της Περιφέρειας.
 • Δημιουργία και λειτουργία γραφείου υποστήριξης – πληροφόρησης, ώστε να παρέχεται η απαιτούμενη στήριξη στον πληθυσμό ή σε δυνητικούς επενδυτές για όλες τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται για οικονομικές ενισχύσεις στην Περιφέρεια.
 • Συνεχής βελτίωση και αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τον πληθυσμό, τους ΟΤΑ και λοιπούς φορείς της Περιφέρειας Πελοποννήσου – Ποιότητα διαδικασιών σε όλα τα στάδια υλοποίησης των δραστηριοτήτων που κάθε φορά αναλαμβάνει.
 • Ανάπτυξη διατοπικών, διαπεριφερειακών και διακρατικών  συνεργασιών – Δικτύωση/ ανταλλαγή εμπειριών και επιτυχημένων πρακτικών αναπτυξιακών προγραμμάτων.
 • Εξειδίκευση και συνεχή βελτίωση του ανθρώπινου δυναμικού της, για μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και επίτευξη επιμέρους στόχων.
 • Επιχειρησιακός εκσυγχρονισμός με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια διοίκησης.
 • Ανάπτυξη  υγιών  σχέσεων συνεργασίας με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και «πελάτες της».
 • Ανάπτυξη και εφαρμογή ολοκληρωμένου δικτύου επικοινωνίας και πληροφόρησης, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό περιβάλλον της.

Ειδικότερα  όσον αναφορά τις Δράσεις Κοινωνικής  Πολιτικής της Πελοπόννησος ΑΕ αυτές επικεντρώνονται στα Προγράμματα που υλοποιούνται (ΤΟΠΣΑ-ΤΟΠΕΚΟ) τα οποία έχουν σαν κύριους θεματικούς άξονες-στόχους τα εξής:

 • κινητοποίηση των τοπικών φορέων με στόχο την εξασφάλιση της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης για ανέργους
 • διάγνωση εξειδικευμένων τοπικών αναγκών και ανάδειξη των αναπτυξιακών δυνατοτήτων στις περιοχές παρέμβασης
 • προγράμματα κατάρτισης των ωφελουμένων
 • ηλεκτρονική και φυσική δικτύωση μεταξύ φορέων
 • συμβουλευτική υποστήριξη ωφελουμένων και επιχειρήσεων
 • εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων
 • τοποθέτηση των ωφελουμένων σε επιχειρήσεις
 • υποστήριξη επιχειρηματικών εγχειρημάτων
 • δημιουργία Δικτύου Επιχειρήσεων, αποτελούμενου από τις επιχειρήσεις- μέλη της περιοχής παρέμβασης
 • ενέργειες για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης τόσο σε υφιστάμενες επιχειρήσεις όσο και σε νέες ιδιαίτερα στο πεδίο της κοινωνικής οικονομίας ή/και την υποστήριξή τους για τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων σε δυναμικούς τομείς της περιοχής παρέμβασης
 • ενέργειες για την προετοιμασία των ωφελουμένων μέσω δράσεων συμβουλευτικής, κατάρτισης και επιμόρφωσης και την υποστήριξή τους για να καλύψουν επαρκώς τις θέσεις εργασίας που θα δημιουργηθούν ή να δημιουργήσουν τις δικές τους επιχειρήσεις, αλλά και η υποστήριξή τους μετά την τοποθέτησή τους σε αυτές τις θέσεις, η οποία υποστήριξη θα περιλαμβάνει τόσο την ψυχολογική και νομική συνδρομή, όσο και την επαγγελματική συμβουλευτική
 • ενέργειες που αποσκοπούν στην ενημέρωση της τοπικής κοινωνίας για τα αναμενόμενα θετικά αποτελέσματα του έργου

Με την εφαρμογή των δράσεων αυτών τα αποτελέσματα που αναμένεται να προκύψουν είναι ότι οι ωφελούμενοι που θα:

 • προσληφθούν από επιχειρήσεις θα έχουν προετοιμαστεί κατάλληλα ώστε να καλύπτουν πραγματικές και διαπιστωμένες ανάγκες των επιχειρήσεων που θα τους προσλάβουν.
 • συστήσουν τη δική τους επιχείρηση θα προετοιμαστούν κατάλληλα ώστε να ιδρύσουν επιχειρήσεις, οι οποίες θα καλύπτουν διαπιστωμένες ανάγκες της περιοχής παρέμβασης και θα βασίζονται στην αξιοποίηση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της περιοχής.
 • προωθηθούν για επιδότηση/επιχορήγηση από άλλα επενδυτικά κλπ προγράμματα θα προετοιμαστούν κατάλληλα για την ένταξή τους στο αντίστοιχο πρόγραμμα.

Leave a Reply