ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Των Μετόχων της Εταιρείας «Πελοπόννησος Α.Ε.» Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρείας Ο.Τ.Α. με ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 65040/21/Β/07/015 και αριθμό Γ.Ε.Μ.Η. 29303814000, στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού της εταιρείας και τις διατάξεις του Ν.4548/2018, όπως ισχύει, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με την επωνυμία «Πελοπόννησος Α.Ε. Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.» καλεί τους μετόχους της σε Τακτική Γενική Συνέλευση την Πέμπτη 29/10/2020 και ώρα 12:00 μ.μ. στην έδρα της εταιρείας, στην Επισκοπή Τεγέας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτωθέματα της Ημερησίας διάταξης:

• Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01/01/2019 – 31/12/2019 καθώς και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών- Λογιστών.
• Υιοθέτηση μέτρων για την ενίσχυση της ρευστότητας, τη βελτίωση της χρηματοοικονομικής θέσης της Εταιρείας, τον σημαντικό περιορισμό της αρνητικής σχέσης βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων και κυκλοφορούντος ενεργητικού, την αποκατάσταση της κεφαλαιακής επάρκειας και εν γένει την ομαλή συνέχιση των δραστηριοτήτων της Εταιρείας, κατ ́ εφαρμογή του Άρθρου 119 παρ. 4 του Ν.4548/2018.
• Έγκριση κατ ́ άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 της συνολικής διαχείρισης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 2019.
• Ορισμός Ελεγκτών για την εταιρική χρήση από 01/01/2020 – 31/12/2020.
• Λοιπά Θέματα και ανακοινώσεις

Σε περίπτωση μη απαρτίας η επαναληπτική Γενική Συνέλευση θα γίνει την Πέμπτη 05/11/2020 και ώρα 12:00 μ.μ. στην έδρα της εταιρείας με τα ίδια θέματα.
Δικαίωμα συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση έχει κάθε φορέας-μέτοχος μέσω του εκπροσώπου του ως έχει οριστεί δια του αρμοδίου οργάνου διοίκησης.

ΤO Δ.Σ.