Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο της από 4/12/2013 Προγραμματικής Σύμβασης, μεταξύ των Περιφέρεια Πελοποννήσου, Π.Ε. Αρκαδίας και ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Α.Ε. για την  υποστήριξη της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας για την εκπόνηση των μελετών του προγράμματος «Μόνιμα έργα αντιστήριξης για την αντιμετώπιση των κατολισθήσεων στην επαρχιακή οδό Λυκαίου – Νέδα» και «Παράκαμψη Λυκαίου».

Σε  υψόμετρο 820 μ. βρίσκεται ο οικισμός Λύκαιο, επάνω στην οδό προς το Ιερό του Λυκαίου Διός (10 χμ.). Κτισμένη στη νοτιοδυτική παρυφή του Λυκαίου όρους βρίσκεται η Νέδα, οικισμός της Μεσσηνίας, που υπάγεται στο Δήμο Οιχαλίας. Η σύνδεση μεταξύ των δύο γειτονικών οικισμών Λυκαίου και Νέδας, γίνεται μέσω επαρχιακού οδικού δικτύου το οποίο αντιμετωπίζει προβλήματα λόγω κατολισθήσεων εδαφών.

Το παρόν έργο αναφέρεται σε εργασίες βελτίωσης επαρχιακής οδού εκτιμωμένου μήκους 0,30 χμ. Στον οδικό άξονα που ενώνει την Τ.Κ. Λυκαίου του Δήμου Μεγαλόπολης με την Τ.Κ. Νέδα του Δήμου Οιχαλίας.

Περιοχή έργου μέσω προγράμματος Google Maps

Περιοχή έργου μέσω προγράμματος Google Maps

Για την υλοποίηση του ως άνω έργου απαιτείται η εκπόνηση μελετών από την αρμόδια Δ/νση Τεχνικών Έργων. Η ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Α.Ε. παρέχει τεχνική υποστήριξη στην υπηρεσία αναφορικά με την σκοπιμότητα και τη συλλογή των απαιτούμενων στοιχείων ολοκλήρωσης των μελετών.

Το αντικείμενο της σύμβασης περιλαμβάνει τις παρακάτω εργασίες:

  1. Γεωλογική μελέτη και έρευνα στην περιοχή.
  2. Αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης κατολισθήσεων και γενικά ολισθητικών φαινομένων.
  3. Πρόταση μέτρων αποκατάστασης.

Ειδικότερα, οι απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης, συνοψίζονται σε

  • Γεωλογική Μελέτη: Γεωλογική Χαρτογράφηση, γεωλογικές Διατομές, καταγραφή σημείων εμφάνισης νερού και γεωερευνητικών εργασιών, Τεκτονικά διαγράμματα – Δυνητικές ολισθήσεις, Τεύχος Γεωλογικής Μελέτης.
  • Γεωτεχνικές έρευνες και μελέτες μόνιμων έργων αντιστήριξης: Προτεινόμενες γεωτρήσεις, Δειγματοληψία, Επί τόπου δοκιμές, Εργαστηριακές δοκιμές, Τεύχος παρουσίασης αποτελεσμάτων εδαφοτεχνικών ερευνών – έκθεση αξιολόγησης – γεωτεχνικές μελέτες αποκατάστασης των αστοχιών – οριστική μελέτη μόνιμων έργων αντιστήριξης.

Αντίστοιχα έργα αντιμετώπισης κατολισθήσεων παρουσιάζονται στις παρακάτω εικόνες:

Δημιουργία αναβαθμίδων σε ασταθή κορεσμένα ορύγματα φλύσχη στη θέση Αγ. Αναστασία - Εγνατία οδός

Δημιουργία αναβαθμίδων στη θέση Αγ. Αναστασία – Εγνατία οδός

Τοίχοι αντιστήριξης βάσης πρανούς

Τοίχοι αντιστήριξης βάσης πρανούς

 

Leave a Reply