Προγραμματική σύμβαση υπέγραψε ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου κος Παναγιώτης Νίκας,τη Δευτέρα 9 Μαρτίου 2020, με τίτλο “Παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου στη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την ολοκλήρωση μελετών από κόμβο Αρχαίας Νεμέας – Μυκήνες – Αγ. Ελεούσα – Θέατρο Επιδαύρου” ύψους οκτακοσίων πενήντα μια χιλιάδων εξακοσίων ενενήντα δυο ευρώ και εβδομήντα έξι λεπτών (851.692,76 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. ευρώ με την αναπτυξιακή εταιρεία “Πελοπόννησος Α.Ε.”.