Η Πράξη «ΠΡΑΣΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» αποτελεί μια ολοκληρωμένη και εστιασμένη παρέμβαση υπέρ της απασχόλησης στην περιοχή της Ανατολικής Πελοποννήσου και στοχεύει στη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος υποστηρικτικών υπηρεσιών προς:

  • μακροχρόνια άνεργους άνω των 45 ετών με χαμηλά τυπικά προσόντα,
  • άτομα ευρισκόμενα σε κατάσταση φτώχειας ή απειλούμενα από αυτήν,
  • αρχηγούς μονογονεϊκών οικογενειών.

Μέσω της συγκεκριμένης παρέμβασης θα επιδιωχθεί οι ωφελούμενοι της ομάδας στόχου, να απασχοληθούν από το «Τοπικό Σύμφωνο Ποιότητας Πάρνωνα» και άλλες επιχειρήσεις της περιοχής, καθώς και να συστήσουν Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.), στον κλάδο της Πράσινης Οικονομίας. Με την υλοποίηση των επιμέρους Δράσεων εκτιμάται ότι θα βελτιωθούν σημαντικά οι δυνατότητες σύνδεσης των ωφελούμενων με την τοπική αγορά εργασίας, πρωτίστως ως προς τις προοπτικές ενσωμάτωσής τους σε βιώσιμα επιχειρηματικά σχήματα που προωθούν την κοινωνική οικονομία στον τομέα της παροχής υπηρεσιών περιβαλλοντικού χαρακτήρα.

Leave a Reply