ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2014

Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Διαχείρισης του Καταρροϊκού Πυρετού στην Περιφέρεια Πελοποννήσου για το έτος 2014

By 2 Δεκεμβρίου 2015 9 Δεκεμβρίου, 2015 No Comments

Στην Περιφέρεια Πελοποννήσου οι πιθανότητες για την εκδήλωση μίας επιδημίας του καταρροϊκού πυρετού των αιγοπροβάτων, βάση των περιβαλλοντικών, βιολογικών, και κοινωνικών παραγόντων, δεν είναι αμελητέες:

 • Μεγάλος αριθμός κτηνοτροφικών μονάδων
 • Καταγραφή κρουσμάτων καταρροϊκού πυρετού σε αιγοπρόβατα
 • Παρουσία των εντόμων του γένους Culicoides φορέα του καταρροϊκού πυρετού
 • Η παρουσία αρκετών κατάλληλων φυσικών ενδιαιτημάτων ανάπτυξη του εντόμου                             (π.χ. υφάλμυρων ελών)
 • Περιβαλλοντικές συνθήκες που ευνοούν την αναπαραγωγή και την εξάπλωση των εντόμων φορέων.

Οι οικονομικές επιπτώσεις στην κτηνοτροφία δύνανται να είναι εξαιρετικά ζημιογόνες και ολέθριες για το κτηνοτροφικό κεφάλαιο.

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου μετά από εκτίμηση του συνόλου των στοιχείων αποφάσισε την υλοποίηση προγράμματος «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΝΤΟΜΟΥ ΦΟΡΕΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΡΡΟΙΚΟΥ ΠΥΡΕΤΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ» το οποίο εκτελείται στο πλαίσιο Προγραμματικής Σύμβασης με συμβαλλόμενα μέρη την ίδια τη Περιφέρεια Πελοποννήσου, τους Δήμους της Περιφέρειας Πελοποννήσου και την ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Α.Ε., η οποία έχει αναλάβει αι την ευθύνη υλοποίησης του έργου.

Το πεδίο εφαρμογής του προγράμματος αφορά στις περιφερειακές ενότητες Αργολίδας, Αρκαδίας, Κορινθίας, Μεσσηνίας και Λακωνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου και είναι βασισμένο σε συνδυασμό μέτρων και ενεργειών που στόχο θα έχουν:

 • Την διασφάλιση της ακεραιότητας του κτηνοτροφικού κεφαλαίου ενισχύοντας την κτηνοτροφική δραστηριότητα που αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες ανάπτυξης της οικονομίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου
 • Την εξασφάλιση της ελεύθερης διακίνησης ζώντων ζώων
 • Την ορθολογικότερη διαχείριση των οικονομικών πόρων που θα διατεθούν.

Η εμφάνιση κρουσμάτων Καταρροϊκού Πυρετού το καλοκαίρι του 2014 (αρχές Ιουνίου) στην Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας είχε σαν αποτέλεσμα την γρήγορη εξάπλωση του ιού στο σύνολο της Περιφέρεια Πελοποννήσου.

1

Συνολικά στην Περιφέρεια Πελοποννήσου κατά το έτος 2014, οι κτηνοτροφικές μονάδες που παρουσίασαν κρούσμα Καταρροϊκού πυρετού και στις πέντε Περιφερειακές Ενότητες παρουσιάζονται στο παρακάτω Διάγραμμα:

2

Για την άμεση αντιμετώπιση του φαινομένου, σχεδιάστηκε ένα ολοκληρωμένο στρατηγικό πλάνο τακτικών ενεργειών ορθής υλοποίησης αλλά και συστηματικής παρακολούθησης και ελέγχου, ώστε  να διασφαλίζεται:

 • Η έγκαιρη εκτίμηση και διαχείριση του επιδημιολογικού κινδύνου στο χώρο και στο χρόνο.
 • Η βελτιστοποίηση – τυποποίηση των μεθόδων καταγραφής και παρακολούθησης επιδημιολογικών και εντομολογικών δεδομένων
 • Η μέγιστη αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων καταπολέμησης σε σχέση με το εκτιμώμενο κίνδυνο
 • Η ορθολογική επιλογή και διάθεση πόρων (σκευάσματα, μέσα, προσωπικό)
 • Η ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων-κινδύνων του έργου

Ειδικότερα, το ολοκληρωμένο σχέδιο διαχείρισης του προβλήματος περιλαμβάνει τις παρακάτω επιμέρους δράσεις:

 • Επιχειρησιακός σχεδιασμός
 1. Εντοπισμός των κτηνοτροφικών μονάδων
 2. Καταγραφή Δεδομένων και αξιολόγηση της επικινδυνότητας των κτηνοτροφικών μονάδων με βάση τις εν δυνάμει εστίες αναπαραγωγής προνυμφών του γένους Culicoides spp.
 3. Παρακολούθηση συνεργείων ψεκασμών
 4. Κατάρτιση εβδομαδιαίου προγράμματος επεμβάσεων
 5. Κατάρτιση Μηνιαίων Εκθέσεων πεπραγμένων
 • Χαρτογράφηση Κτηνοτροφικών Μονάδων
 • Οριοθέτηση περιοχών για ψεκασμό
 • Διενέργεια ψεκασμών
 • Έλεγχος αποτελεσματικότητας
 • Έλεγχος υπολειμματικότητας σκευάσματος ήτοι τον έλεγχο της υπολειμματικής δράσης των σκευασμάτων που χρησιμοποιήθηκαν για τις ψεκαστικές παρεμβάσεις σε κτηνοτροφικές μονάδες.
 • Παρακολούθηση πληθυσμού των εντόμων culicoides spp. με την αναπτύχθηκε δίκτυο παγίδων σύλληψης ακμαίων εντόμων, σε επιλεγμένες θέσεις στην επικράτεια των πέντε Περιφερειακών Ενοτήτων.
 • Παρακολούθηση μετεωρολογικών δεδομένων, δεδομένου ότι η δραστηριότητα των Culicoides spp. είναι άμεσα συνδεδεμένη με περιβαλλοντικούς παράγοντες, όπως θερμοκρασία, υγρασία, άνεμοι, και φωτοπερίοδος.

3

Πιο συγκεκριμένα, στο πλαίσιο του προγράμματος και κατά τη περίοδο 03/09/2014 – 31/12/2014, πραγματοποιήθηκαν ψεκασμοί σε συνολικά 2.000 κτηνοτροφικές μονάδες.

4

5

 

 

Leave a Reply