Το έργο που υλοποιείται στο πλαίσιο της από 30-5-2013 τριμερούς Προγραμματικής Σύμβασης του Άρθρου 100 του Ν.3852/10 μεταξύ α) της Περιφέρειας Πελοποννήσου, β) της ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΑΕ – Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρείας ΟΤΑ και γ) της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ορειβασίας και Αναρρίχησης, και αφορά στην ωρίμανση της Πρότασης Χρηματοδότησης  της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας με τίτλο: «ΜΑΙΝΑΛΟ: ΟΔΟΣ ΠΑΝΟΣ».

Η ανωτέρω πρόταση περιλαμβάνει τη δημιουργία ή / και ανάπτυξη δημόσιων τουριστικών υποδομών ήπιας μορφής, με στόχο τη διεύρυνση και αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος της Περιφέρειας, την βελτίωση των προσφερόμενων τουριστικών υπηρεσιών και την ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού αξιοποιώντας την πολιτιστική και πολιτισμική κληρονομιά της.  Ειδικότερα, περιλαμβάνει:

 • Τον εκσυγχρονισμό των κτιριακών εγκαταστάσεων και την ενεργειακή αναβάθμιση του καταφυγίου του Όρους Μαίναλου στην Οστρακίνα
 • Την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού λειτουργίας του καταφυγίου
 • Την δημιουργία αναρριχητικού πάρκου
 • Την ανάδειξη – σήμανση των μονοπατιών στο όρος Μαίναλο
 • Το σχεδιασμό – προμήθεια και εγκατάσταση των πινακίδων σήμανσης
 • Τις δράσεις προβολής /προώθησης

 

Οι ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν αφορούν στις παρακάτω ενέργειες:

 • Εκπόνηση έκθεσης σκοπιμότητας.
 • Εκπόνηση Δασικής Μελέτης και Μελέτης Ερμηνείας Περιβάλλοντος
 • Ανάδειξη – σήμανση των μονοπατιών στο όρος Μαίναλο (Υποέργο 4)
 • Εκπόνηση και Σύνταξη Τοπογραφικών Διαγραμμάτων καταφυγίου & μονοπατιών
 • Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού λειτουργίας καταφυγίου
 • Δημιουργία Αναρριχητικού Πάρκου (Υποέργο 3) – Εκπόνηση έκθεσης και τευχών προμήθειας εξοπλισμού και υπηρεσιών διάνοιξης αναρριχητικών διαδρομών
 • Δράσεις προβολής προώθησης- συντάχθηκε τεύχος δράσεων και εκτίμηση προϋπολογισμού (Υποέργο 6)
 • Εκσυγχρονισμός κτιριακών εγκαταστάσεων και ενεργειακή αναβάθμιση καταφυγίου της Οστρακίνας στο Όρος Μαίναλο (Υποέργου 1).

Πραγματοποιήθηκαν τα κάτωθι:

 • Εκπόνηση και Σύνταξη Τοπογραφικών Διαγραμμάτων καταφυγίου
 • Αρχιτεκτονική Μελέτη Αναβάθμισης καταφυγίου
 • Στατική Μελέτη καταφυγίου
 • Η/Μ Μελέτες
 • Μελέτη Περιβαλλοντικών ΕπιπτώσεωνΜελέτη Οικολογικής Αξιολόγησης
 • Τεύχη Δημοπράτησης
 • Σύνταξη Τεχνικών Δελτίων Προτεινόμενης Πράξης (ΤΔΠΠ) ΕΤΠΑ – Ταμείου συνοχής.
1

Μακέτα του καταφυγίου

2

Εσωτερικό χώρου αναψυχής καταφυγίου

Leave a Reply