Το Διοικητικό Συμβούλιο της Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρείας Ο.Τ.Α. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Α.Ε., στην αρ. 9/06-06-2014 συνεδρίασή του, ενέκρινε τον ισολογισμό έτους 2013 και την Πρόσκληση σύγκλησης της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης στις 30/06/2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 μ.μ., στην έδρα της Εταιρείας, στην Επισκοπή Τεγέας.

Από το σύνδεσμο που ακολουθεί μπορείτε να κατεβάσετε τον ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ 2013

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Των Μετόχων  της Εταιρείας «Πελοπόννησος Α.Ε.» Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρείας Ο.Τ.Α. με ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 65040/21/Β/07/015 και αριθμό Γ.Ε.Μ.Η. 29303814000, στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση.

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Πελοπόννησος Α.Ε. Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.» καλεί τους μετόχους της εταιρείας σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, την Δευτέρα 30/06/2014 και ώρα 12η μεσημβρινή στην έδρα της εταιρείας, στην Τεγέα, (Δ/νση: Επισκοπή Τεγέας ΚΕΠΑ) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

  • Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων οικονομικών καταστάσεων εταιρικής χρήσης 01/01/2013 – 31/12/2013 μετά των επ’ αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.
  • Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 01/01/2013 – 31/12/ 2013
  • Ορισμός Ελεγκτών για την εταιρική χρήση από 01/01/2014 – 31/12/ 2014.

 Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην Ετήσια Τακτική  Γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τους τίτλους των μετοχών του στο ταμείο της εταιρείας ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην έδρα της εταιρείας και να υποβάλλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της Εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Σε περίπτωση μη απαρτίας η επαναληπτική Γενική Συνέλευση θα γίνει την Πέμπτη 12/07/2014 και ώρα 12η μεσημβρινή στην έδρα της εταιρείας με τα ίδια θέματα.

ΤO Δ.Σ.

 

 

Leave a Reply