Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η 02/2016
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:

«Επιδημιολογική Διερεύνηση, Διάγνωση και Αντιμετώπιση της Ελονοσίας με πεδίο εφαρμογής την περιοχή του Δήμου Ευρώτα για την διετία 2016-2017»

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ
«Πρόγραμμα Διερεύνησης, Διάγνωσης και Αντιμετώπισης της Ελονοσίας με πεδίο εφαρμογής την περιοχή του Δήμου Ευρώτα για την διετία 2016-2017»

ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:
«Δημιουργία και Οργάνωση Μηχανισμού Επαγρύπνησης, Ταχείας Αντίδρασης και Ελέγχου Εντόμων Διαβιβαστών (Κουνούπια, Σκνίπες, Φλεβοτόμοι) στην Περιφέρεια Πελοποννήσου»

Μ Α Ι Ο Σ 2 0 1 6

Νόμισμα: Ευρώ (€)
 Κριτήριο αξιολόγησης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
 Τύπος διαγωνισμού: Ηλεκτρονικός, Δημόσιος, Ανοιχτός Διαγωνισμός
 Αντικείμενο: CPV 85121000-3 «Ιατρικές Υπηρεσίες»
 Ημερομηνία και ώρα έναρξης υποβολής προσφορών: Από τη δημοσίευση στο ΕΣΗΔΗΣ έως την καταληκτική ημερομηνία και ώρα για την υποβολή προσφορών
 Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 6 Ιουνίου 2016 (06-06-2016) και ώρα 14:00 μ.μ.
 Ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης προσφορών: 10 Ιουνίου 2016 (10-06-2016) και ώρα 14:00 μ.μ.
 Προϋπολογισθείσα δαπάνη: 205.000,00€ πλέον Φ.Π.Α.
 Χρονική διάρκεια σύμβασης: από την υπογραφή της σύμβασης έως την 31η Δεκεμβρίου 2017
 Τόπος παροχής υπηρεσιών: η χωρική επικράτεια τoυ Δήμου Ευρώτα
 Ημερομηνία δημοσίευσης της Προκήρυξης στον εθνικό τύπο: 10-05-2016
 Ημερομηνία δημοσίευσης της Προκήρυξης στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως: 13-05-2016
 Ημερομηνία ανάρτησης της Διακήρυξης στο Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) www.promitheus.gov.gr: 06-05-2016
 Ημερομηνία ανάρτησης της Διακήρυξης στον διαδικτυακό τόπο της ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΑΕ www.peloponnisosae.gr: 06-05-2016

Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ ΣΤΙΣ 10/6

H πλήρης Διακήρυξη ακολουθεί στο αρχείο που επισυνάπτεται: 

ΕΛΟΝΟΣΙΑ_ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Leave a Reply