ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Το στρατηγικό πλαίσιο του Άξονα 3 αφορά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων των αγροτικών περιοχών (κυρίως ορεινές και µειονεκτικές) και στη διαφοροποίηση της αγροτικής οικονομίας. Οι οµάδες µέτρων, τα µέτρα και οι δράσεις του Άξονα 3 στοχεύουν στην οικονοµική, κοινωνική και πολιτιστική αναβάθµιση της υπαίθρου, κατά τρόπο που να εξασφαλίζεται η οικονοµική αυτοδυναµία της, η προστασία του περιβάλλοντος και η διάσωση και διαφύλαξη στοιχείων της πολιτιστικής κληρονοµιάς.

Οι δράσεις που περιλαµβάνει ο Άξονας 3 εξυπηρετούν δύο  ειδικούς στόχους του Εθνικού Σχεδίου Στρατηγικής Αγροτικής Ανάπτυξης  (Ε.Σ.Σ.Α.Α.) και συγκριµένα την:

♦ Βελτίωση της ελκυστικότητας των αγροτικών περιοχών

♦ Ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας

Η συγκεκριµένη πολιτική εντάσσεται σε ένα ενιαίο σύνολο κατευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αντιµετώπιση προβληµάτων σε γεωγραφικό επίπεδο (ανάλογα µε τα χαρακτηριστικά και τις αδυναµίες κάθε περιοχής του αγροτικού χώρου), για την ανάπτυξη όλων των τοµέων της οικονοµίας και την ενδυνάµωση των πολλαπλασιαστικών επιδράσεων στην τοπική οικονοµία, όπως και για την αξιοποίηση του ενδογενούς δυναµικού κάθε περιοχής. Επιπρόσθετα, αποβλέπει στην ενίσχυση της απασχόλησης, στην προώθηση ίσων ευκαιριών, στη στήριξη της ιδιωτικής πρωτοβουλίας, στη δηµιουργία υποδοµών και στην παροχή υπηρεσιών για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής του τοπικού πληθυσµού, προστατεύοντας πάντα το φυσικό και πολιτισµικό περιβάλλον µε την εφαρµογή ήπιων αναπτυξιακών δράσεων και ευνοώντας τη συνεργασία όλων των εµπλεκόµενων φορέων. Ο Άξονας αυτός περιλαµβάνει τα ακόλουθα Μέτρα:

Μέτρο 311: «Διαφοροποίηση προς µη γεωργικές δραστηριότητες»
Μέτρο 312: «Στήριξη της δηµιουργίας και ανάπτυξης πολύ µικρών επιχειρήσεων»
Μέτρο 313: «Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων»

Τα  μέτρα μπορείτε να τα βρείτε στους παρακάτω συνδέσμους:

Οδηγός Μέτρου 311

Οδηγός Μέτρου 312

Οδηγός Μέτρου 313

Leave a Reply