Η εταιρεία διοικείται από τη Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) και το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.), το οποίο είναι 11μελές, εκλεγμένο από τη Γενική Συνέλευση. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και μπορεί να αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά την εταιρεία, εκτός από εκείνα που κατά το Νόμο ή το Καταστατικό αποφασίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Οι αποφάσεις της δεσμεύουν όλους τους μετόχους, ακόμη και αυτούς οι οποίοι απουσιάζουν ή διαφωνούν. Η θητεία των μελών του Δ.Σ. είναι τετραετής και ακολουθεί τη θητεία των αιρετών οργάνων της Αυτοδιοίκησης. Το Δ.Σ. μετά την εκλογή του συγκροτείται σε σώμα και εκλέγει μεταξύ των μελών του τον Πρόεδρο τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και έναν Αντιπρόεδρο.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. μπορεί να εκλεγεί και ως Διευθύνων Σύμβουλος. Το Δ.Σ. μπορεί παράλληλα με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή αντί γι’ αυτόν να διορίσει Γενικό Διευθυντή της εταιρείας και να καθορίσει τις αρμοδιότητές του. Ο Γενικός Διευθυντής συμμετέχει στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Η εταιρεία εκπροσωπείται σε κάθε δημόσια, δικαστική ή άλλη αρχή και προς τρίτους από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο δικαιούται με ειδική απόφασή του, να αναθέτει την ενάσκηση των δικαιωμάτων του σε σχέση με την εκπροσώπηση και διαχείριση της εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα μέλη του ή σε υπαλλήλους της εταιρείας. Με την από 06/11/2019 Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου συγκροτήθηκε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο σε σώμα, το οποίο επικυρώθηκε, ως εξής:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΣΗ
Παναγιώτης Νίκας Πρόεδρος Δ.Σ.
Σμυρνιώτης Ιωάννης Αντιπρόεδρος
Μουρίκης Σωτήριος Διευθύνων σύμβουλος
Κατσίρης Ιωάννης Μέλος Δ.Σ.
Νίκια Αντωνία Μέλος Δ.Σ.
Κούνα Κωνσταντίνα Μέλος Δ.Σ.
Τσετσέκος Σπυρίδων Μέλος Δ.Σ.
Παπακυριάκος Αννίβας Μέλος Δ.Σ.
Αναστόπουλος Ευστάθιος Μέλος Δ.Σ.
Καμπόσος Δημήτριος Μέλος Δ.Σ.
Αργειτάκος Σταύρος Μέλος Δ.Σ.

Leave a Reply