Γενικές πληροφορίες

Η Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία Ο.Τ.Α. «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Α.Ε.» ιδρύθηκε στις 21/12/2007 (ΦΕΚ 155/09-01-2008) και έλαβε τη μορφή της Ανώνυμης Εταιρείας, με κύριο σκοπό την οικονομική και πολιτιστική ανάπτυξη της περιφέρειας Πελοποννήσου.

Με την από 12/12/2007 Γενική Συνέλευση των μετόχων της η Εταιρεία έλαβε την επωνυμία «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Α.Ε. – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ», σύμφωνα με το Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».

Η Εταιρεία ως επιχείρηση των Ο.Τ.Α. και της Περιφέρειας, αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου και διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 (άρθρα 225, 252, 253, 265 και 268) καθώς και από τις διατάξεις περί Α.Ε. του Κ.Ν. 2190/20, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και τον Ν. 3604/2007 «Αναμόρφωση και τροποποίηση του κωδικοποιημένου νόμου 2190/1920 «Περί ανωνύμων εταιρειών» και άλλες διατάξεις». Η περιοχή όπου δραστηριοποιείται η εταιρεία, περιλαμβάνει το σύνολο της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Στην εταιρεία συμμετέχουν οι ακόλουθοι φορείς, οι οποίοι ταυτόχρονα εκπροσωπούν το σύνολο των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Περιφέρειας Πελοποννήσου:

  1. Περιφέρεια Πελοποννήσου
  2. Περιφερειακή Ένωση Δήμων Πελοποννήσου

Η ίδρυση της Πελοπόννησος Α.Ε., είναι το αποτέλεσμα ενός γόνιμου προβληματισμού για την ολοκληρωμένη τοπική ανάπτυξη της Περιφέρειας Πελοποννήσου, η οποία εκφράζει την ανάδειξη νέων παραγωγικών δυνάμεων μέσα στο κύκλωμα παραγωγής, συμβάλλοντας ταυτόχρονα στην προώθηση ενός μοντέλου βιώσιμης και αειφόρου ανάπτυξης για την Πελοπόννησο.

Η δημιουργία μιας ευρείας εταιρικής σχέσης που διακρίνεται στο διάγραμμα που ακολουθεί, με στόχο τη σύμπραξη όλων των φορέων που δραστηριοποιούνται στην περιφέρεια Πελοποννήσου έχει χαρακτηρισθεί και ως καινοτόμος εταιρική σχέση, σύμφωνα με τον Οδηγό της ΜΕΔ έκδοση 2000  «Μεθοδολογία & Πρακτική – Για την Οργάνωση καινοτόμου εταιρικής σχέσης» (κεφάλαιο 3 – Ορθές πρακτικές και επιτυχημένα παραδείγματα).

morfi organwsis

Leave a Reply